PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Kehityshankkeet / Biokaasun hyödyntäminen Parikkalan kunnan kaukolämpöverkostoissa RAKI-hanke
Palvelut
layout_biokaasulaitos.jpg

Biokaasun hyödyntäminen Parikkalan kunnan kaukolämpöverkostossa RAKI-hanke

Hanke on päättynyt. Hankkeen toteutusaika oli 1.2.2014-31.12.2014. Hanke käynnistyi virallisesti maaliskuussa 2014.

Parikkalan kunnan hallinnoimassa Biotalouden kehittäminen Parikkalassa -hankkeessa on toteutettu esiselvitys, jossa on tutkittu kahden biokaasulaitoksen sijoittamista Parikkalaan. Lähtökohtana on ollut, että biokaasulaitosten tuottama lämpö hyödynnettäisiin kunnan kaukolämpöverkostoissa ja biokaasulla korvattaisiin lämpölaitosten kevyen polttoöljyn käyttöä. Biokaasulla tuotettu energia on uusiutuvaa ja hiilivapaata eikä poltossa pienhiukkasia käytännössä synny lainkaan. Biokaasulaitosten sijaintipaikoiksi onkin ajateltu Parikkalan keskustaajaman ja Akonpohjan taajaman läheisyyttä. Esiselvityksessä on tarkasteltu Parikkalaan suunnitteilla olevien biokaasulaitosten toteutusmahdollisuuksia ja kannattavuutta.

Akonpohjan biokaasulaitoksen tarkastelu päätettiin esiselvitysvaiheeseen, koska sen taloudellista kannattavuutta ei saatu riittävälle tasolle. Parikkalan biokaasulaitokselle toteutettiin liiketoimintasuunnitelma sekä sen perusteella lisäselvitys kannattavuuden parantamisesta. Selvitykset toteutettiin osanana ympäristöministeriön rahoittamaa ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa RAKI-ohjelmaa. Ohjelmassa ympäristöministeriö rahoittaa kehittämishankkeita, jotka palvelevat ohjelman mukaisia ympäristöministeriön tavoitteita ja tietotarpeita. Lisätietoja ohjelmasta löytyy ympäristöministeriön sivuilta

Liiketoimintasuunnitelman ja lisäselvityksen laati Doranova Oy. Liiketoimintasuunnitelmassa tarkasteltiin biokaasulaitosta, jossa käsiteltäisiin 44 500 tonnia orgaanista jätettä vuodessa. Raaka-aineet tulisivat pääasiassa sika- ja nautatiloilta sekä jonkin verran elintarviketeollisuudesta. Elintarviketeollisuudesta olisi mahdollista saada vain 200–400 t leipomo- ja kuorimojätteitä. Laitoksen potentiaaliset käsittelymaksut jäävät edellä mainittujen jakeiden osalta hyvin vähäisiksi. Lisäksi liiketoimintasuunnitelmassa tarkasteltiin mahdollisuutta lisätä nurmirehua biokaasulaitosprosessiin, koska nurmirehun energiantuottopotentiaali on lantaan verrattuna suuri. Vaihtoehtona lietemädätystekniikalle toteutettiin kannattavuuslaskelmat myös kuivamädätystekniikalla toteutetulle biokaasulaitokselle. Kuivamädätyslaitoksen tapauksessa eläintiloilta tuleva lietelanta kuivataan jo tiloilla, jolloin biokaasulaitokselle kuljetettaisiin ainoastaan kuivaa syötettä.

Kannattavuuslaskelmien perusteella biokaasulaitoksen olisi taloudellisempaa tuottaa sekä lämpöä että sähköä kuin pelkkää lämpöä, koska sähkön tuotannosta saatava hinta on syöttötariffijärjestelmän ja lämpöpreemion mukaisesti huomattavasti parempi.  Laitoshankkeen läpivienti kestäisi kokonaisuudessaan jopa viisi vuotta.

Kannattavuuslaskelmat osoittavat Parikkalan biokaasulaitoksen toiminnan taloudellisesti epävarmaksi, koska laitokseen ei löydetty riittävästi porttimaksullisia raaka-aineita. Tyypillisesti biokaasulaitosten liikevaihdosta merkittävä osuus on peräisin jätteenkäsittelymaksuista. Parikkalan biokaasulaitoksen ansaintalogiikka on erilainen, koska sen liikevaihto perustuisi lähinnä lämmön ja sähkön myyntiin. Toteutetun lisäselvityksen perusteella kannattavuutta voitaisiin parantaa kasvattamalla prosessiin lisättävän nurmirehun määrää. Nurmen hinta pitäisi kuitenkin olla järkevällä tasolla, että sillä olisi riittävästi vaikutusta biokaasulaitoksen kannattavuuteen.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että ennen kuin hankkeen taloudellisuus ja riittävän alhainen riskitaso pystytään osoittamaan ja hankkeelle löydetään yrittäjä tai yrittäjät, ei investointiin liittyviä suunnitelmia voida viedä eteenpäin. Liiketoimintasuunnitelmasta saatujen tulosten perusteella on ensiarvoisen tärkeää, että hankkeessa paneudutaan jatkossa toimijoiden etsimiseen sekä laitoksen kannattavuuden parantamiseen. Mikäli laitokselle löydetään toteuttajat ja hankkeen taloudellinen kannattavuus pystytään osoittamaan, voidaan laitoshankkeesta tehdä investointipäätös ja jatkaa hankkeen eteenpäin viemistä kohti Parikkalan biokaasulaitosta.

 
Parikkalan kunnan hallinnoima, maaliskuun 2015 loppuun kestävä
Biotalouden kehittäminen Parikkalassa-hanke kytkeytyy vahvasti ”Biokaasun hyödyntäminen Parikkalan kunnan kaukolämpöverkostossa ”-hankkeeseen, koska biotalous-hankkeen yhtenä kolmesta päätavoitteesta on biokaasulaitoksen perustaminen Parikkalaan.

Hankkeen loppuraportti löytyy täältä


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021