PLA_77197057.jpg
Etusivu / Kunnanjohtajan blogi / Katsaus vuoteen 2020

Hyvät kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat: Katsaus vuoteen 2020

 

Parikkalan kunnan peruspalvelut ovat edelleen hyvät ja laadukkaat, eivätkä koronasta aiheutuneet rajoitukset vaikuttaneet palvelutarjontaan merkittävästi. Onneksi kunnassa säästyttiin tartuntaryppäiltä, mistä kiitos kuntalaisille ja tiedottamiseen vahvasti osallistuneelle Eksotelle. Maakunnallinen yhteistyö ja yhteinen tilanteen seuranta loivat myös edellytykset sille, että kykenimme tarvittaviin palvelumuutoksiin reagoimaan nopeasti. Luonnollisesti talousarvion toteuttamisen osalta jouduttiin joistakin tavoitteista tinkimään ja tarkastelemaan tilannetta erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.

 

Varhaiskasvatus on pystynyt sopeutumaan kasvaneeseen vuorohoidon tarpeeseen samalla, kun alle kolmevuotiaiden hoidon tarve on lisääntynyt. Peruskoulu ja lukio ovat selviytyneet koronavuodesta hyvin, vaikka etäopetuksessa oli omat haasteensa ja koulun henkilökunta joutui siihen sopeutumaan lyhyellä varoitusajalla. Simpelejärven opiston toiminta on tukenut myös elinkeinojen kehittämistä ja työllistämistä ja saanut näin positiivista näkyvyyttä laajemminkin. Valitettavasti vuosi 2020 oli opiston opetuksen järjestelyjen kannalta vaikea koronan laskiessa oppilasmääriä.

 

Kunnan tekniset palvelut on pystynyt toteuttamaan perustehtävänsä vähintään tyydyttävästi. Henkilöstömitoitus on tiukka, reservejä ei ole ja huomattava osa henkilöstöstä on lähivuosina eläköitymässä, mikä on otettava huomioon tehtäväkuvissa, rekrytoinneissa ja esimiestyössä. Käynnissä olevat hankkeet (jätevedenpuhdistamo, Kirjolan koulu) ovat osoittautuneet henkilöstöä kuormittaviksi. Myös suunnitelmissa oleva yhteistyö Rautjärven kanssa huolestuttaa osaa henkilöstöstä.

 

Lähes kolmen vuoden suunnittelun jälkeen alkoi Kirjolan koulun rakentaminen joulukuussa 2020, mitä ennen jouduttiin vanha osa kokonaan purkamaan ja tukeutumaan muutaman vuoden ajaksi väliaikaistiloihin, jotka ovat osoittautuneet kohtuullisen toimiviksi. Toki koululla työmaa hallitsee piha-aluetta, jossakin määrin myös opetusta, ja paluu normaaliin työskentelyyn antaa vielä odottaa itseään. Koulun suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan rooli on ollut hankkeessa keskeinen. Jatkossa on koulun rakentamisen ohjausta kevennettävä, annettava urakoitsijoille, valvojalle ja rakentamispäällikölle vastuuta käytännön työstä siten, että aikataulut rakentamisen osalta pitävät ja uusi koulu saadaan käyttöön vuoden 2022 elokuussa.

 

Jätevedenpuhdistamon rakentaminen on osoittautunut erittäin haasteelliseksi hankkeeksi, eikä uuden puhdistustekniikan käyttöönotossa ole onnistuttu suunnitellusti, vaikka vähitellen teknisiä ongelmia on pystytty ratkaisemaan. On mahdollista, että kunta joutuu selvittelemään kiistaa aliurakoitsijan kanssa sekä työn vastaanoton että kustannusten jaon osalta. Investointi ja poikkeuksellisen laajan verkoston ylläpito maksetaan jatkossakin korkeina kuluttajamaksuina, mitä muulla kunnan rahoituksella ei voi tukea.

 

Kunnan yhteistyö yrittäjien kanssa on tiivistä. Keväällä palavereja oli miltei viikoittain. Yksinyrittäjien tuen käsittely oli kunnan vastuulla ja myös neuvontaa muiden tukien saamiseksi pyrittiin tekemään. Valitettavasti hanke rajanylityspaikan kansainvälistämiseksi ei ole edennyt ja hanke todennäköisesti siirtyy. Pallo on valtioneuvostolla, joka harkintansa mukaan vie sitä eteenpäin. Kunnan kannattaa panostaa nyt erityisesti siihen, että sen alueella olevat yrittäjät pääsevät koronasta eteenpäin ja yritysten sukupolvenvaihdokset tai vastaavat omistajajärjestelyt onnistuvat.

 

Kotimaan matkailu ja työskentely vapaa-ajan asunnoilla on kasvamassa ja tähän kannattaa kunnan jatkossa satsata. Tämän ohella elin- ja vetovoimaa on haettava yhteisellä alueellisella yhteistyöllä ja markkinoinnilla. Edelleen Rautjärvi on se kunta, jonka kanssa on järkevä suunnitella ja panna toimeen mahdollisimman monipuolista yhteistyötä, jota ilman emme tule kuntana pärjäämään kovin pitkään. Palvelut, kuluttajat ja matkailijat eivät elä kuntarajojen mukaan, eivätkä kuntalaiset ole yhteistyötä vastaan, mikäli sen avulla saadaan palvelutarjonta säilymään ja toiminnan kustannukset pysyvät kohtuullisina.

 

Myös aluetaloutta edelleen heikentää maailmanlaajuinen pandemia, jonka vaikutuksia valtio on vahvasti tukenut ja näin myös Parikkalan kunnan talous on tunnuslukujen valossa kehittynyt ennakoitua myönteisemmin. Valtion tukitoimet kunnille päättynevät vuoteen 2021 ja sen takia kuntatalouden tasapainottaminen on otettava vakavasti. Todennäköisesti pandemian taloudelliset vaikutukset jatkuvat muutaman vuoden ajan, mikä vaikuttanee verotulojen todennäköiseen kehitykseen ja alueemme työllisyystilanteeseen. Tilinpäätökseen negatiivisesti vaikuttava Eksoten palkkaratkaisu ja yhtymän alijäämän kasvaminen sekä nousevat jäsenkuntaosuudet ovat ehkä keskeisimmät lähivuosien haasteet, joihin kunta ei omilla päätöksillään tai linjauksilla voi juurikaan vaikuttaa.

 

Vuosi 2021 tullee olemaan varsin samankaltainen kuin vuosi 2020 poikkeustilan jatkuessa ainakin kesään saakka. Haasteita on kuntalaisten hyvinvoinnin ohella niin yritystoiminnassa kuin henkilöstön kannalta tarkasteltuna kuntapalvelujen tuottamisessa. Niin kuin tutkimukset osoittavat, on tilanne kunnille ja erityisesti terveysalan työntekijöille ollut haasteellinen. Vaikka me kaikki odotamme sosiaalista kanssakäymistä läheistemme ja työkavereiden kanssa, on nyt loppurutistuksen paikka.

 

Vaalien jälkeen syksyllä tulevat kuntapäättäjät päättävät kuntastrategian ohella ratkaisuista, joilla Parikkalan kunta selviytyy lähivuosien haasteista kuntapalveluista olennaisesti tinkimättä. Viranhaltijatasolla työ on jo käynnistynyt. Oletettavaa on, että osa poikkeustilan aikana syntyneistä käytännöistä jää voimaan. Niistä esimerkkeinä mainittakoon etäkokoukset, etätyöskentely, kuntalaisten asiointi verkossa ja etäopetus osana kehittyvää peruskoulua ja lukiota.

 

Kiitokset kunnan työntekijöille hyvästä työpanoksesta kunnan tehtävien ja palvelujen toteuttamiseksi poikkeuksellisen haasteellisena aikana. Kiitos myös luottamushenkilöstölle yhteistyöstä vuoden 2020 aikana.

 

Vesa Huuskonen

Kunnanjohtaja

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021