PLA_77197057.jpg
Etusivu / Koulut / Saaren koulu / Toimintatavat

 

Toimintatavat

 

Sivistyslautakunta/§33/24.5.2016

 

Parikkalan koulujen järjestyssäännöt:

 

- Järjestyssääntöjen tarkoitus on taata hyvät ja turvalliset työskentelyolosuhteet oppilaille,

opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle.

- Oppilaan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käsitellä koulun omaisuutta huolellisesti ja noudattaa järjestyssääntöjä. Oppilaan tulee myös huolehtia asianmukaiset varusteet kouluun.

- Toisiin ihmisiin tulee suhtautua kunnioittavasti ja taata heille sekä fyysinen että henkinen

koskemattomuus.

- Jokainen oppilas tutustuu järjestyssääntöihin luokanvalvojan/luokanopettajan johdolla

lukuvuoden alussa.

- Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulun alueella.

- Järjestyssääntöjen lisäksi koulun toiminnassa noudatetaan lakeja, asetuksia, Opetushallituksen ohjeita ja säännöksiä sekä koulun antamia muita ohjeita.

- Järjestyssääntöjen rikkominen johtaa rangaistusseuraamuksiin.

 

Koulualue ja -aika

- Koulualueen muodostavat Kirjolan ja Saaren koulujen koulurakennukset ja niiden piha-alueet.

- Kouluajaksi lasketaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä ja odotustunnit koulukyyteihin, kerhoihin sekä ap- ja ip-toimintaan.

- Kouluaikaa ovat myös muut koulun järjestämät tilaisuudet, kuten retket, illanvietot,

tutustumiskäynnit jne.

 

Koulumatkat

- Oppilas on vakuutettu koulumatkan aikana. Koulumatka käsittää matkan aamulla kotoa kouluun ja koulun päätyttyä suoraan kotiin.

- Koulukyydeissä noudatetaan hyviä tapoja ja kuljettajan antamia ohjeita.

- Kulkuvälineet sijoitetaan niille varatuille alueille. Niitä ei käytetä koulupäivän aikana, ellei opettaja anna erikseen siihen lupaa.

 

Päivittäinen työskentely

- Päivän työ aloitetaan päivänavauksella.

- Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ja työsuunnitelmassa ilmoitettuna

ajankohtana.

- Ulkovaatteet päällä ei mennä opetustilaan eikä ruokailuun tai välipalalle.

- Kouluruokailussa ja välipalalla käyttäydytään asiallisesti ja rauhallisesti ruokalasääntöjen

mukaan sekä noudatetaan opettajien ja henkilökunnan ohjeita.

- Välitunnilla oppilaat oleskelevat ulkona välituntialueella. Välituntialueelta saa poistua vain

opettajan/rehtorin luvalla.

- Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Toisen oppilaan välineisiin ja omaisuuteen ei

kajota. Jokainen on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle ja toiselle oppilaalle tai hänen omaisuudelleen aiheuttamansa vahingot. Vahingosta tulee heti ilmoittaa lähimmälle koulun aikuiselle.

- Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamansa

epäjärjestys.

- Mobiililaitteiden käyttö oppitunnin aikana ilman opettajan lupaa on kielletty. Mobiililaitteet

pidetään kokonaan suljettuna, mikäli opetustilanne sitä vaatii, esimerkkinä musiikki- ja

kielistudiotunnit. Ruokailutilanteessa ei käytetä mobiililaitteita.

- Alakoululainen saa käyttää mobiililaitteita koulupäivän aikana vain koulun aikuisen luvalla.

- Kuvaaminen tai nauhoittaminen oppitunnilla, koulun sisätiloissa ja koulualueella sekä välitunnilla on kielletty. Luvan kuvaamiseen ja nauhoittamiseen koulussa ja sen alueella antaa koulun rehtori, luokanvalvoja tai opettaja.

- Koulussa käyttäydytään asiallisesti, pukeudutaan soveliaalla tavalla ja käytetään asiallista kieltä.

 

Turvallisuus

- Koulun käytävillä ei saa juosta.

- Lumipallojen heittely on kielletty.

- Tupakointi on kielletty kouluaikana ja koulun alueella. Oppilas ei saa pitää hallussaan tupakkaa, tupakkaan verrattavia tuotteita ja/tai tupakointivälineitä.

- Energiajuomien, virvoitusjuomien ja sokeroitujen mehujen tuominen kouluun on kiellettyä ilman opettajan lupaa.

- Koulussa ei saa olla päihteiden vaikutuksen alaisena eikä niitä saa tuoda kouluun.

- Ampuma- ja teräaseiden ja muiden toisen vahingoittamiseen tai omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty.

- Opettajalla ja rehtorilla on oikeus takavarikoida opetuksen häirintään käytettävät sekä kielletyt ja turvallisuutta vaarantavat esineet ja aineet.

- Oppilaan tavarat, säilytystilat ja vaatteet voidaan tarkastaa edellä mainittujen esineiden ja

aineiden poisottamista varten, mikäli hallussapito on ilmeistä.

- Häirintään käytetyt esineet tai aineet luovutetaan oppilaalle viimeistään työpäivän päätyttyä.

- Haltuun otetut vaaralliset ja kielletyt esineet ja aineet luovutetaan vain huoltajalle 3 kuukauden kuluessa haltuunotosta.

 

 

 

 

 

 

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021