PLA_77197057.jpg
Etusivu / Hallinto / Talous

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota, joka on samalla ohjauksen ja valvonnan väline. Talousarviovuoden osalta arviot ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Kunnan hallintosäännössä on myös määräykset kunnan taloudenhoidosta.

 

Parikkalan kunnalla ei ole liikelaitoksia. Vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty kunnan kirjanpidosta. Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Asunto Oy Kaivoniemi, Asunto Oy Kaivotienvatro, Asunto Oy Tarnalan kylätalo, Asunto Oy Vatrinne, Parikkalan Ravi- ja Markkinakenttä Oy, Parirealty Oy sekä kuntayhtymät: Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyshuollon ky, Itä-Savon koulutus ky sekä Itä-Suomen päihdehuolto ky.

Kuntastrategiassa vuosille 2013 – 2017 on taloudelle määritelty seuraavat kehitysvisiot:

  • kestävä ja terve talous – tuloveroprosentti korkeintaan sama kuin 2000 - 6000 asukkaan kunnissa
  • ajantasaiset maksut ja taksat

 

Tilinpäätös 2015 – Toteutui suunnitellusti

 

Parikkalan kunnan tilinpäätös on korjauserien jälkeen oli 1,2 milj. € ylijäämäinen. Kertaluonteisia tuloja tuli erillisten met­sä­ti­lo­jen kiinteistökaupoista; yhteensä 16 kpl, joiden pinta ala oli noin 70 ha ja kaup­pa­hin­nat yhteensä hieman yli 300 000 euroa. Myyntivoitot ja – tappiot, rei­lut 100 000 euroa nostaa tilikauden tulosta.

 

Toimintatuotot olivat 11,5 milj. euroa ja -kulut 42,5 milj. euroa.

 

Hen­ki­lös­tö­ku­lut olivat yhteensä 9,9 milj. euroa, toteutuivat 88,2 %:sti.

 

Verotulot olivat yhteensä 16,0 milj. €, toteutuivat 100,5:sti.

 

Valtionosuuksia kirjattiin 17,9 milj. €. Verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet, 33,9 milj. € kattaa kunnan kai­kis­ta menoista 79,8 % ja on 6 571 euroa /asukas ilman kertaluonteisia tu­lo­ja.

 

Kassan riittävyys nousi edellisvuoden 36 päivästä 49 päivään.

 

Vuosikate oli 2,8 milj. euroa. Ta­lous on tasapainossa, koska vuosikate kat­taa 1,7 milj. € suuruiset pois­tot, mikä on terveen ta­lou­den tun­nus­merk­ki.

 

Investointien menot olivat 3,6 milj. € ja tukien, avustusten ja omaisuuden myyn­ti­tu­lo­jen jälkeen 2,7 milj. €. Suurin yk­sit­täi­nen kohde oli va­ra­voi­ma­lai­tok­sen rakentaminen lämpölaitokselle. Net­to­in­ves­toin­nit ylit­tä­vät pois­tot.

                       

Taseen loppusumma on 39,5 milj. €, joka on 2,0 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tase sisältää edellisien kausien yli­jää­mää 14,6 milj. euroa ja tilikauden ylijäämää 1,2 milj. euroa eli yh­teen­sä 15,8 milj. €. Omavaraisuusaste on pysynyt samana eli 80 %. Suh­teel­li­nen velkautuneisuus 17,3 pro­sent­tia.

                                          

Konsernitaseen loppusumma on 44,3 milj. €. Konsernin oma­va­rai­suus­as­te on 72 % ja lainakanta noin 5,7 milj. euroa. Kon­ser­nin lainat asukasta koh­ti ovat 1 095 euroa.

 

Tilinpäätös 2015, yhteenveto

Asukasluku                                                5 235

Veroprosentti                                               19,5

Vuosikate milj. €                                            2,9

Poistot milj. €                                                1,7

Tilikauden tulos milj.€                                  1,2

Investoinnit, netto milj.€                               2,7

Lainat, € / as                                               525, konserni 1 095  

Taseen yli-/alijäämä milj.€                         15,8, konserni 16,1

 

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2016

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017–2019

 

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017–2019 –suunnitelman käyttötalous on suunnitelmassa edellisvuoden kaltainen. Nettoinvestointeja taloussuunnittelukaudelle sisältyy yhteensä 12,7 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä investointina on jätevedenpuhdistamon rakentaminen 5 milj. euroa.

 

Yleinen taloudellinen tilanne on varsin haasteellinen, mikä heijastuu myös kuntien talouteen. Lisäksi valtakunnalliset sote- ja maakuntauudistukset ovat kesken. Talousarviosta runsas puolet koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista, joiden järjestämisvastuu on annettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksotelle.

Parikkalan talousarvio vuodelle 2017 on äärimmäisen tiukka, mutta kuitenkin peruspalvelut turvaava.

 

 

Yhteenveto 2017

Asukasluku                         5 136 (syyskuu 2016)

Tulot milj.€                          10,4

Menot milj.€                        42,1

Veroprosentti                      19,5

Verotulot milj.€                    15,7

Valtionosuudet milj.€          18,1

Vuosikate milj. €                 2,1

Poistot milj. €                      2,1

Tilikauden tulos milj.€         0,04

Investoinnit, netto milj.€      4,0

 

Taloussuunnitelma 2017.pdf

 

 

 

 

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018